Điểm bán tại Huyện Thái Thụy
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Cô Làn TT Diêm Điềm, Huyện Thái Thụy 0363 853 664
2 Quầy thuốc Hà An Chợ Giành, huyện Thái Thụy 01687 158 217
3 NT Anh Doanh Khu 7 TT Diêm Điềm, Huyện Thái Thụy 0904705526
4 Quầy thuốc Minh Huyền Xã Thái Hưng - Huyện Thái Thụy 0166964 7118
5 Nhà Thuốc Anh Doanh Số 188 Khu 7 TT Diêm Điềm. Huyện Thái Thụy 0904705526