Điểm bán tại Huyện Lương TàI
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 25 TT Thứa, Huyện Lương Tài