Điểm bán tại Quận 8
TT Tên cửa hàng Địa chỉ Điện thoại
1 NT Trung Sơn Số 254 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, HCM